menu close menu

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Fabzz en een cliënt waarop Beautysalon Fabzz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Beautysalon Fabzz zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon Fabzz zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Fabzz melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Fabzz het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Beautysalon Fabzz de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Beautysalon Fabzz moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling
Beautysalon Fabzz vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beautysalon Fabzz vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Personeel in de studio
Beautysalon Fabzz heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Beautysalon Fabzz dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beautysalon Fabzz vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautysalon Fabzz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
Beautysalon Fabzz neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Beautysalon Fabzz behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautysalon Fabzz zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Beautysalon Fabzz is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon Fabzz verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Beautysalon Fabzz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautysalon Fabzz is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautysalon Fabzz is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie
Beautysalon Fabzz geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling van acrylnagels en de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beautysalon Fabzz geeft geen garantie op een shellac/gellak behandeling.

10. Beschadiging & diefstal
Beautysalon Fabzz heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Fabzz meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautysalon Fabzz en de behandelende stylist. Beautysalon Fabzz moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Fabzz de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautysalon Fabzz en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien Beautysalon Fabzz een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Beautysalon Fabzz. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Beautysalon Fabzz. Beautysalon Fabzz mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Fabzz het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Roken is niet toegestaan bij Beautysalon Fabzz.

14. Salon
In de salon is ruimte voor maximaal 2 cliënten.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Fabzz en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.